Moussorgsky: Boris Godunov - 1872 Version 2 DVDs

Valery Gergiev    

Moussorgsky: Boris Godunov - 1872 Version
DVD Video 9 Album NTSC (8.5 Gb; two layers, read one side) - 2 supporti
30.07.2002
Philips Classics
UPC 00044007508992

Moussorgsky: Boris Godunov - 1872 Version 2 DVDs

Supporto 1
1 Titles [Boris Godounov]
02:36 Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer/Author: Modest Petrovich Mussorgsky
2 Introduction - Scene: "Nu, shtozh vy?" [Boris Godounov / Prologue]
07:14 Yevgeny Fedotov, Grigory Karassev, Kirov Chorus, St Petersburg, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Bass: Yevgeny Fedotov - Bass: Grigory Karassev - Choir: Kirov Chorus, St Petersburg - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer/Author: Modest Petrovich Mussorgsky
3 Pravoslavnyye! nye umolim boyarin! [Boris Godounov / Prologue]
06:10 Mikhail Kit, Kirov Chorus, St Petersburg, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Bass: Mikhail Kit - Choir: Kirov Chorus, St Petersburg - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer/Author: Modest Petrovich Mussorgsky
4 Slykhal, shto bozhyi Boris Feodorovich! [Boris Godounov / Prologue]
03:18 Grigory Karassev, Yevgeny Fedotov, Kirov Chorus, St Petersburg, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Bass: Grigory Karassev - Bass: Yevgeny Fedotov - Choir: Kirov Chorus, St Petersburg - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer/Author: Modest Petrovich Mussorgsky
5 Da zdrávstvuet tsar Boris Feodorovich! [Boris Godounov / Prologue]
08:00 Yevgeny Boitsov, Robert Lloyd, Kirov Chorus, St Petersburg, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Tenor: Yevgeny Boitsov - Bass: Robert Lloyd - Choir: Kirov Chorus, St Petersburg - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer/Author: Modest Petrovich Mussorgsky
6 Yeshchó odnó poslyednye skazanye [Boris Godounov / Act 1]
07:39 Alexander Morozov, Alexei Steblianko, Kirov Chorus, St Petersburg, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Bass: Alexander Morozov - Tenor: Alexei Steblianko - Choir: Kirov Chorus, St Petersburg - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer/Author: Modest Petrovich Mussorgsky
7 Ty vsyo pisál i snom nye pozabysla [Boris Godounov / Act 1]
06:36 Alexei Steblianko, Alexander Morozov, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Tenor: Alexei Steblianko - Bass: Alexander Morozov - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer/Author: Modest Petrovich Mussorgsky
8 Davno, chestnoy otyets [Boris Godounov / Act 1]
08:27 Alexei Steblianko, Alexander Morozov, Kirov Chorus, St Petersburg, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Tenor: Alexei Steblianko - Bass: Alexander Morozov - Choir: Kirov Chorus, St Petersburg - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer/Author: Modest Petrovich Mussorgsky
9 Poymála ya [Boris Godounov / Act 1]
05:42 Ludmilla Filatova, Vladimir Ognovienko, Igor Yan, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Mezzo-Soprano: Ludmilla Filatova - Bass: Vladimir Ognovienko - Tenor: Igor Yan - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer/Author: Modest Petrovich Mussorgsky
10 Kak vo gorodye bylo vo Kazane [Boris Godounov / Act 1]
06:52 Vladimir Ognovienko, Alexei Steblianko, Igor Yan, Ludmilla Filatova, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Bass: Vladimir Ognovienko - Tenor: Alexei Steblianko - Tenor: Igor Yan - Mezzo-Soprano: Ludmilla Filatova - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer/Author: Modest Petrovich Mussorgsky
11 Vy shto za lyudi? [Boris Godounov / Act 1]
07:16 Yevgeny Fedotov, Vladimir Ognovienko, Igor Yan, Ludmilla Filatova, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Bass: Yevgeny Fedotov - Bass: Vladimir Ognovienko - Tenor: Igor Yan - Mezzo-Soprano: Ludmilla Filatova - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer/Author: Modest Petrovich Mussorgsky
12 Gdye ty, zheníkh moy [Boris Godounov / Act 2]
08:18 Olga Kondina, Larissa Diadkova, Evgenia Perlasova-Verkovich, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Soprano: Olga Kondina - Mezzo-Soprano: Larissa Diadkova - Mezzo-Soprano: Evgenia Perlasova-Verkovich - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer/Author: Modest Petrovich Mussorgsky
13 Akhty! [Boris Godounov / Act 2]
08:33 Robert Lloyd, Evgenia Perlasova-Verkovich, Olga Kondina, Larissa Diadkova, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Bass: Robert Lloyd - Mezzo-Soprano: Evgenia Perlasova-Verkovich - Soprano: Olga Kondina - Mezzo-Soprano: Larissa Diadkova - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer/Author: Modest Petrovich Mussorgsky
14 Popinka nash sidye! [Boris Godounov / Act 2]
05:35 Larissa Diadkova, Robert Lloyd, Yevgeny Boitsov, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Mezzo-Soprano: Larissa Diadkova - Bass: Robert Lloyd - Tenor: Yevgeny Boitsov - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer/Author: Modest Petrovich Mussorgsky
15 A, preslávny vitiyá [Boris Godounov / Act 2]
07:04 Robert Lloyd, Yevgeny Boitsov, Larissa Diadkova, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Bass: Robert Lloyd - Tenor: Yevgeny Boitsov - Mezzo-Soprano: Larissa Diadkova - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer/Author: Modest Petrovich Mussorgsky
16 B Ugliche v sobóre [Boris Godounov / Act 2]
05:26 Yevgeny Boitsov, Robert Lloyd, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Tenor: Yevgeny Boitsov - Bass: Robert Lloyd - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer/Author: Modest Petrovich Mussorgsky
17 Titles [Boris Godounov] (Stereo)
02:36 Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer/Author: Modest Petrovich Mussorgsky
18 Introduction - Scene: "Nu, shtozh vy?" [Boris Godounov / Prologue] (Stereo)
07:14 Yevgeny Fedotov, Grigory Karassev, Kirov Chorus, St Petersburg, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Bass: Yevgeny Fedotov - Bass: Grigory Karassev - Choir: Kirov Chorus, St Petersburg - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer/Author: Modest Petrovich Mussorgsky
19 Pravoslavnyye! nye umolim boyarin! [Boris Godounov / Prologue] (Stereo)
06:10 Mikhail Kit, Kirov Chorus, St Petersburg, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Bass: Mikhail Kit - Choir: Kirov Chorus, St Petersburg - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer/Author: Modest Petrovich Mussorgsky
20 Slykhal, shto bozhyi Boris Feodorovich! [Boris Godounov / Prologue] (Stereo)
03:18 Grigory Karassev, Yevgeny Fedotov, Kirov Chorus, St Petersburg, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Bass: Grigory Karassev - Bass: Yevgeny Fedotov - Choir: Kirov Chorus, St Petersburg - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer/Author: Modest Petrovich Mussorgsky
21 Da zdrávstvuet tsar Boris Feodorovich! [Boris Godounov / Prologue] (Stereo)
08:00 Yevgeny Boitsov, Robert Lloyd, Kirov Chorus, St Petersburg, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Tenor: Yevgeny Boitsov - Bass: Robert Lloyd - Choir: Kirov Chorus, St Petersburg - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer/Author: Modest Petrovich Mussorgsky
22 Yeshchó odnó poslyednye skazanye [Boris Godounov / Act 1] (Stereo)
07:39 Alexander Morozov, Alexei Steblianko, Kirov Chorus, St Petersburg, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Bass: Alexander Morozov - Tenor: Alexei Steblianko - Choir: Kirov Chorus, St Petersburg - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer/Author: Modest Petrovich Mussorgsky
23 Ty vsyo pisál i snom nye pozabysla [Boris Godounov / Act 1] (Stereo)
06:36 Alexei Steblianko, Alexander Morozov, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Tenor: Alexei Steblianko - Bass: Alexander Morozov - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer/Author: Modest Petrovich Mussorgsky
24 Davno, chestnoy otyets [Boris Godounov / Act 1] (Stereo)
08:27 Alexei Steblianko, Alexander Morozov, Kirov Chorus, St Petersburg, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Tenor: Alexei Steblianko - Bass: Alexander Morozov - Choir: Kirov Chorus, St Petersburg - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer/Author: Modest Petrovich Mussorgsky
25 Poymála ya [Boris Godounov / Act 1] (Stereo)
05:42 Ludmilla Filatova, Vladimir Ognovienko, Igor Yan, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Mezzo-Soprano: Ludmilla Filatova - Bass: Vladimir Ognovienko - Tenor: Igor Yan - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer/Author: Modest Petrovich Mussorgsky
26 Kak vo gorodye bylo vo Kazane [Boris Godounov / Act 1] (Stereo)
06:52 Vladimir Ognovienko, Alexei Steblianko, Igor Yan, Ludmilla Filatova, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Bass: Vladimir Ognovienko - Tenor: Alexei Steblianko - Tenor: Igor Yan - Mezzo-Soprano: Ludmilla Filatova - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer/Author: Modest Petrovich Mussorgsky
27 Vy shto za lyudi? [Boris Godounov / Act 1] (Stereo)
07:16 Yevgeny Fedotov, Vladimir Ognovienko, Igor Yan, Ludmilla Filatova, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Bass: Yevgeny Fedotov - Bass: Vladimir Ognovienko - Tenor: Igor Yan - Mezzo-Soprano: Ludmilla Filatova - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer/Author: Modest Petrovich Mussorgsky
28 Gdye ty, zheníkh moy [Boris Godounov / Act 2] (Stereo)
08:18 Olga Kondina, Larissa Diadkova, Evgenia Perlasova-Verkovich, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Soprano: Olga Kondina - Mezzo-Soprano: Larissa Diadkova - Mezzo-Soprano: Evgenia Perlasova-Verkovich - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer/Author: Modest Petrovich Mussorgsky
29 Akhty! [Boris Godounov / Act 2] (Stereo)
08:33 Robert Lloyd, Evgenia Perlasova-Verkovich, Olga Kondina, Larissa Diadkova, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Bass: Robert Lloyd - Mezzo-Soprano: Evgenia Perlasova-Verkovich - Soprano: Olga Kondina - Mezzo-Soprano: Larissa Diadkova - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer/Author: Modest Petrovich Mussorgsky
30 Popinka nash sidye! [Boris Godounov / Act 2] (Stereo)
05:35 Larissa Diadkova, Robert Lloyd, Yevgeny Boitsov, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Mezzo-Soprano: Larissa Diadkova - Bass: Robert Lloyd - Tenor: Yevgeny Boitsov - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer/Author: Modest Petrovich Mussorgsky
31 A, preslávny vitiyá [Boris Godounov / Act 2] (Stereo)
07:04 Robert Lloyd, Yevgeny Boitsov, Larissa Diadkova, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Bass: Robert Lloyd - Tenor: Yevgeny Boitsov - Mezzo-Soprano: Larissa Diadkova - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer/Author: Modest Petrovich Mussorgsky
32 B Ugliche v sobóre [Boris Godounov / Act 2] (Stereo)
05:26 Yevgeny Boitsov, Robert Lloyd, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Tenor: Yevgeny Boitsov - Bass: Robert Lloyd - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer/Author: Modest Petrovich Mussorgsky
Supporto 2
1 Na Vísye lazúrnoy [Boris Godounov / Act 3]
06:16 Kirov Chorus, St Petersburg, Olga Borodina, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Choir: Kirov Chorus, St Petersburg - Mezzo-Soprano: Olga Borodina - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer/Author: Modest Petrovich Mussorgsky
2 Skuchno Marinye, akh kak skuchno! [Boris Godounov / Act 3]
03:50 Olga Borodina, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Mezzo-Soprano: Olga Borodina - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer/Author: Modest Petrovich Mussorgsky
3 A! Akh, éto vy, moy otyets! [Boris Godounov / Act 3]
10:09 Olga Borodina, Sergei Leiferkus, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Mezzo-Soprano: Olga Borodina - Baritone: Sergei Leiferkus - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer/Author: Modest Petrovich Mussorgsky
4 V pólnoch... v sadú...u fontana [Boris Godounov / Act 3]
09:04 Alexei Steblianko, Sergei Leiferkus, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Tenor: Alexei Steblianko - Baritone: Sergei Leiferkus - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer/Author: Modest Petrovich Mussorgsky
5 Vashey strasti ya nye vyeryu, panye [Boris Godounov / Act 3]
05:17 Olga Borodina, Alexei Steblianko, Kirov Chorus, St Petersburg, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Mezzo-Soprano: Olga Borodina - Tenor: Alexei Steblianko - Choir: Kirov Chorus, St Petersburg - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer/Author: Modest Petrovich Mussorgsky
6 Dimítriy! tsaryévich! Dimitriy! [Boris Godounov / Act 3]
10:58 Olga Borodina, Alexei Steblianko, Sergei Leiferkus, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Mezzo-Soprano: Olga Borodina - Tenor: Alexei Steblianko - Baritone: Sergei Leiferkus - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer/Author: Modest Petrovich Mussorgsky
7 Shto, otoshla, obyednya? [Boris Godounov / Act 4]
04:16 Kirov Chorus, St Petersburg, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Choir: Kirov Chorus, St Petersburg - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer/Author: Modest Petrovich Mussorgsky
8 Myesyats yedet, kotyonok plachet [Boris Godounov / Act 4]
08:38 Vladimir Solodovnikov, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Tenor: Vladimir Solodovnikov - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer/Author: Modest Petrovich Mussorgsky
9 Sanovítyye boyáre! [Boris Godounov / Act 4]
05:55 Mikhail Kit, Kirov Chorus, St Petersburg, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Bass: Mikhail Kit - Choir: Kirov Chorus, St Petersburg - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer/Author: Modest Petrovich Mussorgsky
10 Zhal' Shúyskovo nyet knyázya [Boris Godounov / Act 4]
05:55 Yevgeny Boitsov, Robert Lloyd, Kirov Chorus, St Petersburg, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Tenor: Yevgeny Boitsov - Bass: Robert Lloyd - Choir: Kirov Chorus, St Petersburg - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer/Author: Modest Petrovich Mussorgsky
11 Smirénny ínok [Boris Godounov / Act 4]
06:08 Alexander Morozov, Robert Lloyd, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Bass: Alexander Morozov - Bass: Robert Lloyd - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer/Author: Modest Petrovich Mussorgsky
12 Proshcháy, moy syn, umirayu [Boris Godounov / Act 4]
10:09 Robert Lloyd, Kirov Chorus, St Petersburg, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Bass: Robert Lloyd - Choir: Kirov Chorus, St Petersburg - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer/Author: Modest Petrovich Mussorgsky
13 Valí syudá! [Boris Godounov / Act 4]
04:27 Kirov Chorus, St Petersburg, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Choir: Kirov Chorus, St Petersburg - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer/Author: Modest Petrovich Mussorgsky
14 Sólntse, luná pomyérknuli [Boris Godounov / Act 4]
07:49 Vladimir Solodovnikov, Vladimir Ognovienko, Igor Yan, Kirov Chorus, St Petersburg, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Tenor: Vladimir Solodovnikov - Bass: Vladimir Ognovienko - Tenor: Igor Yan - Choir: Kirov Chorus, St Petersburg - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer/Author: Modest Petrovich Mussorgsky
15 My, Dimitriy Ivanovich [Boris Godounov / Act 4]
06:38 Alexei Steblianko, Vladimir Solodovnikov, Kirov Chorus, St Petersburg, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Tenor: Alexei Steblianko - Tenor: Vladimir Solodovnikov - Choir: Kirov Chorus, St Petersburg - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer/Author: Modest Petrovich Mussorgsky
16 Na Vísye lazúrnoy [Boris Godounov / Act 3] (Stereo)
06:16 Kirov Chorus, St Petersburg, Olga Borodina, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Choir: Kirov Chorus, St Petersburg - Mezzo-Soprano: Olga Borodina - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer/Author: Modest Petrovich Mussorgsky
17 Skuchno Marinye, akh kak skuchno! [Boris Godounov / Act 3] (Stereo)
03:50 Olga Borodina, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Mezzo-Soprano: Olga Borodina - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer/Author: Modest Petrovich Mussorgsky
18 A! Akh, éto vy, moy otyets! [Boris Godounov / Act 3] (Stereo)
10:09 Olga Borodina, Sergei Leiferkus, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Mezzo-Soprano: Olga Borodina - Baritone: Sergei Leiferkus - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer/Author: Modest Petrovich Mussorgsky
19 V pólnoch... v sadú...u fontana [Boris Godounov / Act 3] (Stereo)
09:04 Alexei Steblianko, Sergei Leiferkus, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Tenor: Alexei Steblianko - Baritone: Sergei Leiferkus - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer/Author: Modest Petrovich Mussorgsky
20 Vashey strasti ya nye vyeryu, panye [Boris Godounov / Act 3] (Stereo)
05:17 Olga Borodina, Alexei Steblianko, Kirov Chorus, St Petersburg, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Mezzo-Soprano: Olga Borodina - Tenor: Alexei Steblianko - Choir: Kirov Chorus, St Petersburg - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer/Author: Modest Petrovich Mussorgsky
21 Dimítriy! tsaryévich! Dimitriy! [Boris Godounov / Act 3] (Stereo)
10:58 Olga Borodina, Alexei Steblianko, Sergei Leiferkus, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Mezzo-Soprano: Olga Borodina - Tenor: Alexei Steblianko - Baritone: Sergei Leiferkus - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer/Author: Modest Petrovich Mussorgsky
22 Shto, otoshla, obyednya? [Boris Godounov / Act 4] (Stereo)
04:16 Kirov Chorus, St Petersburg, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Choir: Kirov Chorus, St Petersburg - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer/Author: Modest Petrovich Mussorgsky
23 Myesyats yedet, kotyonok plachet [Boris Godounov / Act 4] (Stereo)
08:38 Vladimir Solodovnikov, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Tenor: Vladimir Solodovnikov - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer/Author: Modest Petrovich Mussorgsky
24 Sanovítyye boyáre! [Boris Godounov / Act 4] (Stereo)
05:55 Mikhail Kit, Kirov Chorus, St Petersburg, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Bass: Mikhail Kit - Choir: Kirov Chorus, St Petersburg - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer/Author: Modest Petrovich Mussorgsky
25 Zhal' Shúyskovo nyet knyázya [Boris Godounov / Act 4] (Stereo)
05:55 Yevgeny Boitsov, Robert Lloyd, Kirov Chorus, St Petersburg, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Tenor: Yevgeny Boitsov - Bass: Robert Lloyd - Choir: Kirov Chorus, St Petersburg - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer/Author: Modest Petrovich Mussorgsky
26 Smirénny ínok [Boris Godounov / Act 4] (Stereo)
06:08 Alexander Morozov, Robert Lloyd, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Bass: Alexander Morozov - Bass: Robert Lloyd - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer/Author: Modest Petrovich Mussorgsky
27 Proshcháy, moy syn, umirayu [Boris Godounov / Act 4] (Stereo)
10:09 Robert Lloyd, Kirov Chorus, St Petersburg, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Bass: Robert Lloyd - Choir: Kirov Chorus, St Petersburg - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer/Author: Modest Petrovich Mussorgsky
28 Valí syudá! [Boris Godounov / Act 4] (Stereo)
04:27 Kirov Chorus, St Petersburg, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Choir: Kirov Chorus, St Petersburg - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer/Author: Modest Petrovich Mussorgsky
29 Sólntse, luná pomyérknuli [Boris Godounov / Act 4] (Stereo)
07:49 Vladimir Solodovnikov, Vladimir Ognovienko, Igor Yan, Kirov Chorus, St Petersburg, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Tenor: Vladimir Solodovnikov - Bass: Vladimir Ognovienko - Tenor: Igor Yan - Choir: Kirov Chorus, St Petersburg - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer/Author: Modest Petrovich Mussorgsky
30 My, Dimitriy Ivanovich [Boris Godounov / Act 4] (Stereo)
06:38 Alexei Steblianko, Vladimir Solodovnikov, Kirov Chorus, St Petersburg, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev
Tenor: Alexei Steblianko - Tenor: Vladimir Solodovnikov - Choir: Kirov Chorus, St Petersburg - Orchestra: Kirov Orchestra, St Petersburg - Conductor: Valery Gergiev - Composer/Author: Modest Petrovich Mussorgsky
dettagli brani
Stai cercando il sito dedicato alla Musica Pop?
POP
Stai cercando il sito dedicato alla Musica Jazz?
JAZZ