Shostakovich: Symphony No.13/Yevtushenko: Poems

Chicago Symphony Orchestra     Antony Hopkins     Sir Georg Solti     Chicago Symphony Orchestra Mens Chorus     Sergei Aleksashkin    

Shostakovich: Symphony No.13/Yevtushenko: Poems
DIGITAL
eAlbum Audio - 1 supporto
09.07.2015
Decca
UPC 00028944479126


compositori:
Dmitri Shostakovich

Shostakovich: Symphony No.13/Yevtushenko: Poems

1 Babi Yar
03:47 Antony Hopkins
Narrator: Antony Hopkins - Producer: Michael Woolcock
2 1. Adagio - "Babi Yar" [Symphony No.13, Op.113"Babi Yar"]
15:57 Sergei Alexashkin, Chicago Symphony Orchestra Mens Chorus, Chicago Symphony Orchestra, Georg Solti
Producer: Michael Woolcock - Bass: Sergei Alexashkin - Choir: Chicago Symphony Orchestra Mens Chorus - Orchestra: Chicago Symphony Orchestra - Conductor: Sir Georg Solti - Composer: Dmitri Shostakovich
3 Humour
01:57 Antony Hopkins
Narrator: Antony Hopkins - Producer: Michael Woolcock
4 2. Allegretto - "Humour" [Symphony No.13, Op.113"Babi Yar"]
08:16 Sergei Alexashkin, Chicago Symphony Orchestra Mens Chorus, Chicago Symphony Orchestra, Georg Solti
Producer: Michael Woolcock - Bass: Sergei Alexashkin - Choir: Chicago Symphony Orchestra Mens Chorus - Orchestra: Chicago Symphony Orchestra - Conductor: Sir Georg Solti - Composer: Dmitri Shostakovich
5 In The Store
01:13 Antony Hopkins
Narrator: Antony Hopkins - Producer: Michael Woolcock
6 Fears
02:34 Antony Hopkins
Narrator: Antony Hopkins - Producer: Michael Woolcock
7 A Career
01:37 Antony Hopkins
Narrator: Antony Hopkins - Producer: Michael Woolcock
8 3. Adagio - "In the Store" [Symphony No.13, Op.113"Babi Yar"]
12:54 Sergei Alexashkin, Chicago Symphony Orchestra Mens Chorus, Chicago Symphony Orchestra, Georg Solti
Producer: Michael Woolcock - Bass: Sergei Alexashkin - Choir: Chicago Symphony Orchestra Mens Chorus - Orchestra: Chicago Symphony Orchestra - Conductor: Sir Georg Solti - Composer: Dmitri Shostakovich
9 4. Largo - "Fears" [Symphony No.13, Op.113"Babi Yar"]
11:50 Sergei Alexashkin, Chicago Symphony Orchestra Mens Chorus, Chicago Symphony Orchestra, Georg Solti
Producer: Michael Woolcock - Bass: Sergei Alexashkin - Choir: Chicago Symphony Orchestra Mens Chorus - Orchestra: Chicago Symphony Orchestra - Conductor: Sir Georg Solti - Composer: Dmitri Shostakovich
10 5. Allegretto - "A Career" [Symphony No.13, Op.113"Babi Yar"]
12:50 Sergei Alexashkin, Chicago Symphony Orchestra Mens Chorus, Chicago Symphony Orchestra, Georg Solti
Producer: Michael Woolcock - Bass: Sergei Alexashkin - Choir: Chicago Symphony Orchestra Mens Chorus - Orchestra: Chicago Symphony Orchestra - Conductor: Sir Georg Solti - Composer: Dmitri Shostakovich
dettagli brani