Florez

PROSSIME DATE
13.04.2023 Juan Diego Flórez Milano Teatro alla Scala
16.04.2023 Juan Diego Flórez Milano Teatro alla Scala
20.04.2023 Juan Diego Flórez Milano Teatro alla Scala
23.04.2023 Juan Diego Flórez Milano Teatro alla Scala
26.04.2023 Juan Diego Flórez Milano Teatro alla Scala
29.04.2023 Juan Diego Flórez Milano Teatro alla Scala
02.05.2023 Juan Diego Flórez Milano Teatro alla Scala
05.05.2023 Juan Diego Flórez Milano Teatro alla Scala
DATE TRASCORSE
20.12.2017 Juan Diego Flórez Roma Auditorium Parco della Musica
18.05.2022 Juan Diego Flórez Milano Teatro alla Scala