DATE TRASCORSE
20.04.2009 Olga Borodina Milano Teatro alla Scala
23.02.2022 Olga Borodina Milano Teatro alla Scala
05.03.2022 Olga Borodina Milano Teatro alla Scala
08.03.2022 Olga Borodina Milano Teatro alla Scala
13.03.2022 Olga Borodina Milano Teatro alla Scala
15.03.2022 Olga Borodina Milano Teatro alla Scala